Пазарът на кредити на населението – състояние и потребителски предпочитания pro


Настоящата дипломна работа се състои от увод, изложение и заключение, разработени в общо 71 страници. в началото е поместен списък на съкращенията, а в края – таблично и графично представяне на цитираните в дипломната работа данни...
 

Управление на кредитния риск на търговските банки pro


Рискът е обективно явление. Той е неизбежен, не може да бъде премахнат, но може да бъде ограничаван, прехвърлян, разделян, покриван. Развива се с еволюцията на човека, присъства във всяка негова дейност...
 

Лизингът като форма на финансиране pro


През втората половина на XX век в световната икономика се наблюдава пропее на бързо развитие на лизинговата дейност като специфична форма на инвестиране на капитали...
 

Лизингът като форма на финансиране pro


Терминът "лизинг” произлиза от английски език и служи за обезпечаване на кумулативно функционираща система от насрещни волеизявления (сделки), в която участват най-малко три страни: продавач...
 

Aнaлиз нa кредитнoтo финaнсирaне нa кaпитaлa нa фирмa pro


Финaнсирaнетo нa фирмaтa е прoцес нa изпoлзвaне нa сoбствените и чуждите кaпитaли зa реaлизирaне нa предвaрителнo пoстaвените цели и зaдaчи нa aктивнoсттa....
 

Алгоритъм на кредитния процес pro


В настоящата тема е представена същността на кредита, неговите видове и алгоритъма за неговото отпускане – последователността му при искани кредити от юридически лица...
 

Какво е това проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване? pro


Банката като чисто финансова институция привлича парични средства, които дава на разположение под различни форми като кредити, като инвестира за своя сметка или на собствен риск. Това е основополагащо в банковото дело...
 

Кредитна система и държавно регулиране на икономиката pro


Държавното регулиране на икономиката с парично- кредитни средства се изразява в начина им на въздействие върху количеството пари в обръщение. Чрез подобни средства, държавата има за цел да оказва влияние върху цялостното икономическо развитие...
 

Характеристика на кредита като обект на счетоводството и анализа в банките pro


Кредитирането е основна икономическа функция на банката. От банките се очаква да поддържат адекватно предлагане на средства за финансиране на потребителските и инвестиционните нужди на бизнеса, домакинствата и публичния сектор...
 

Потребителското кредитиране в условията на валутен борд в България (1997 – 2001 г.) pro


Промени в кредитната политика на банките във връзка с измененията в правно-нормативната уредба на банково кредитната дейност след въвеждането на валутния борд през 1997 г....

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Кредитен анализ с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент